Voor uw veiligheid en plezier

Course reglement The Links Valley

Dit course reglement van The Links Valley is opgesteld voor uw en onze veiligheid, voor de voortdurende zorg voor onze baan, voor het plezier van de golfsport en voor een goede doorstroming van flights in de baan. Dit reglement is van toepassing op iedereen die op het terrein van The Links Valley aanwezig is. Elke golfspeler dient, vóór hij of zij de golfbaan betreedt, kennis genomen te hebben van dit baanreglement en van de lokale regels en is verplicht zich daaraan te houden. De golfbaan is alleen toegankelijk voor golfers met een geldige handicapkaart van de Nederlandse Golf Federatie of van een buitenlandse federatie, voor golfers met een aantoonbare baanpermissie van onze golfprofessionals en voor leerlingen van de golfschool, mits onder begeleiding van een van onze golfprofessionals.

Gedrag in de baan

Hoffelijk en sportief gedrag is de standaard. De speler dient zich daarom te onthouden van elk gedrag of van elke uiting die door andere spelers of ons baanpersoneel als hinderlijk kan worden ervaren. U dient zich te gedragen volgens de etiquette zoals beschreven in het golfregelboek van de NGF. Ook dient u zich te houden aan (tijdelijke) plaatselijke regels (local rules) zoals vermeld op de scorekaart en de daarvoor bestemde publicatieborden bij de baan en deze website. Verder geldt:

 • elke speler dient een pitchfork bij zich te dragen en indien nodig te gebruiken;
 • het hinderlijk gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het spelen – behalve in noodgevallen – verboden;
 • het spelen in een flight met meer dan vier personen is niet toegestaan;
 • het is niet toegestaan om ballen van de driving range in de baan te gebruiken.

Pace of Play (doorstroming in de baan)

 • Let op de flight voor u en houd aansluiting.
 • Als een speler een slag wil maken, beweeg en praat dan niet.
 • Sla een provisionele bal als uw bal vermoedelijk verloren of moeilijk vindbaar is.
 • Als u klaar bent om te slaan/putten wacht dan niet op uw medespeler als hij/zij zich nog moet voorbereiden, ook al ligt uw bal dichter bij de hole (=ready golf).
 • Raap uw bal op als u niet meer kunt scoren.
 • Zet buggies, draagtassen en trolleys ruim buiten de green neer, in de richting van de volgende hole.

Voorrang in de baan

Laat de achteropkomende partij, ongeacht de samenstelling van de flight, door zodra uw partij naar een bal zoekt die waarschijnlijk niet eenvoudig zal worden teruggevonden; de zogeheten 3-minuten regeling heeft betrekking op het zoeken, niet op het moment van doorlaten! Heeft u de spelers van de achteropkomende partij doorgezwaaid, dan moet u wachten met verder spelen tot de doorgelaten partij buiten bereik is. Ook wanneer er een hele hole vóór u leeg is, dient u achteropkomende, snellere, flights door te laten.

Kledingvoorschriften

Voor de golfsport geldt, net als bij andere sporten, een bepaald kledingvoorschrift. Bekijk hier onze kledingvoorschriften. Het wordt zeer op prijs gesteld als u uw golfschoenen schoonmaakt voordat u ons clubhuis betreedt. Schoenen met metalen spikes zijn niet toegestaan in het clubhuis.

Zorg voor onze baan

 • Het maken van een oefenswing op de tee(-box) is toegestaan, mits het gras niet met het clubhoofd wordt geraakt.
 • Uitgeslagen plaggen terugleggen (ook op de tee!) en aandrukken voor sneller herstel van tee, fairway en rough.
 • Pitchmarks op de greens herstellen.
 • Bunkers betreden en verlaten aan de laagste kant.
 • Bunkers aanharken en de hark terugleggen.
 • Loop niet door “Ground Under Repair” (gemarkeerd met blauwe paaltjes). Drop de bal buiten de GUR, zonder strafslag.
 • Rijd nooit met uw buggy of trolley over greens, tees, tussen de bunkers en de green, op de foregreens of aprons
 • Rijd met uw buggy zoveel mogelijk op de daarvoor bestemde paden en vermijd natte plekken.
 • Het is verboden om afval en/of andere voorwerpen op het golfterrein achter te laten anders dan in de daartoe bestemde afvalbakken.
 • Roken is niet toegestaan in de baan.
 • Wanneer er sprake is van wintergreens, is het verboden om op de zomergreens te spelen.

Gebruik van handicarts, buggies en trolleys

De golfbaan kan met het oog op bescherming van de baan het gebruik van buggies en trolleys verbieden. Dit zal worden aangegeven op het informatiebord en op de website. Het gebruik van de buggy is op eigen risico.

Startregeling

 • Indien een starttijd is gereserveerd, dient u minimaal 10 minuten voor de betreffende starttijd op de tee aanwezig te zijn.
 • Iedere speler dient zichzelf aan te melden voorafgaand aan de golfronde.
 • Iedere speler dient zichzelf in de baan te kunnen identificeren met een bewijs van speelrecht op The Links Valley.
 • Bij drukte in de baan houdt The Links Valley zich het recht voor om flights aan te vullen tot maximaal 4 personen.
 • Wanneer u onverhoopt verhinderd bent om van een gereserveerde starttijd gebruik te maken, informeer dan s.v.p. tijdig de shopmedewerker.

Baanpersoneel

Baanpersoneel en marshals hebben altijd voorrang. Wanneer leden van het baanpersoneel onderhoudswerkzaamheden verrichten op en rond de green, zullen zij als bewijs daarvan de vlag uit de hole nemen. Gedurende die periode mag onder geen beding de desbetreffende green worden aangespeeld.
Elders in de baan kan alleen worden doorgespeeld nadat het in de baan werkzame personeel daartoe een teken heeft gegeven.

Oefenen

 • Het oefenen is uitsluitend toegestaan op de driving range en de putting green.
 • Oefenen dient zodanig te geschieden dat de professionals hier tijdens het lesgeven geen hinder van ondervinden.
 • Ook op de putting green is men verplicht pitchmarks te herstellen.
 • Ook de oefenbunkers na gebruik aanharken.

Huisdieren

Het is niet toegestaan huisdieren op de baan en oefenfaciliteiten van het golfterrein mee te nemen. Een uitzondering op deze regel vormt een ‘hulphond’ mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • de betreffende golf(st)er een pas ter identificatie van de hond kan overleggen;
 • de hond duidelijk te herkennen is aan een dekje of tuigje, vaak met de tekst ‘niet aaien’ of ‘niet afleiden’ en het logo van de geleidehondenschool;
 • de hond afkomstig is van een geleidehondenschool die is aangesloten bij een officiële federatie (erkend bedrijf).

De marshal

De marshal is bevoegd toe te zien op handhaving van het baanreglement, derhalve dienen aanwijzingen van marshals altijd te worden opgevolgd. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen van de marshals of het niet naleven van het baanreglement is de marshal gerechtigd om een speler te weigeren of van de baan te verwijderen.