HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GOLF THE LINKS VALLEY

Januari 2024 

Algemene bepalingen 

Artikel 1 De definities en begripsomschrijvingen, zoals die voorkomen in de statuten, zijn eveneens van toepassing op dit reglement. 

Artikel 2 Door deelneming in enigerlei vorm aan de activiteiten van de Stichting Golf The Links Valley geeft de deelnemer tevens te kennen dat het bekend en akkoord is met, en zich zal gedragen naar alle van belang zijnde bepalingen en regelingen die door het bestuur zijn vastgesteld of van toepassing verklaard. 

Artikel 3 Verkrijging/verwerving deelname 

1. Aanvragen voor deelname dienen te worden gericht aan het secretariaat van de Stichting Golf The Links Valley op een daartoe bestemd formulier. Iedere schriftelijke aanvraag (ook digitaal) voor deelname zal ter beoordeling worden voorgelegd aan het bestuur. 

Binnen twee maanden na de aanvraag als vorengenoemd dient het bestuur haar oordeel over de aanvraag schriftelijk te doen toekomen aan de kandidaat deelnemer. Indien het bestuur afwijzend wenst te beschikken, zal zij dit voorleggen aan de commissie van beroep. 

Het bestuur zal zich met haar besluit conformeren aan het oordeel van de commissie van beroep. Alle nieuwe aangesloten deelnemers ontvangen een gedateerd schrijven waarin hun deelneming wordt bevestigd. Verder wordt hierin verwezen naar de statuten en het huishoudelijk reglement en waar deze te allen tijde in te zien zijn en een afschrift van de geregistreerde persoonsgegevens. Deelnemers verplichten zich het secretariaat onverwijld in kennis te stellen van een mogelijke wijziging hierin. 

2. De deelname is persoonlijk en kan niet worden overgedragen, of door erfopvolging worden verkregen. 

3. Een deelnemer wiens deelname namens de Stichting Golf The Links Valley is opgezegd, of is ontzet, en dat opnieuw als deelnemer wenst te worden toegelaten, dient zich daartoe uitdrukkelijk met een schriftelijk verzoek tot het bestuur te wenden. 

4. Aan een deelnemer dat niet (tijdig) aan zijn financiële verplichtingen jegens de Stichting Golf The Links Valley voldoet, kan door het bestuur de deelname met onmiddellijke ingang opgezegd worden. De gewezen deelnemer kan door het bestuur op nieuw als deelnemer van de stichting worden toegelaten, doch slechts nadat het achterstallige met kosten en wettelijke renten is voldaan. 

5. De Stichting Golf The Links Valley is verplicht een register aan te houden waarin de namen en adressen van de hiervoor lid 1 sub a tot en met f genoemden zijn opgenomen. 

6. De deelnemers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage waarvan de hoogte elk jaar door het bestuur van de Stichting Golf The Links Valley zal worden vastgesteld. 

7. Bij toetreding als deelnemer in de loop van het kalenderjaar geldt dat de bijdrage dat jaar wordt geheven naar rato van het aantal nog te verstrijken gehele of gedeeltelijke kalendermaanden in dat jaar. Bijvoorbeeld een deelnemer treedt toe per 9 maart, dan dient er voor het lopende kalenderjaar nog 10/12 deel van de jaarlijkse bijdrage betaald te worden. Met uitzondering van abonnement “Lidmaatschap 12”. 

Artikel 4 Soorten abonnementen 

De Stichting Golf The Links Valley kent de navolgende soorten abonnementen: 

  1. Aangesloten deelnemers 
  2. Jeugddeelnemers t/m 14 jaar 
  3. Jeugddeelnemers 15 t/m 24 jaar 
  4. Bedrijfsdeelnemers (business) 
  5. Registratie deelnemers 
  6. Lidmaatschap 12 deelnemers 

a. Aangesloten deelnemers zijn zij, die op 1 januari van het kalenderjaar de vijfentwintig (25) jarige leeftijd hebben bereikt en niet vallen onder een andere definitie als genoemd in lid 1. Aangesloten deelnemers betalen de jaarlijkse bijdrage zoals gedefinieerd in artikel 8 van het huishoudelijk reglement (hhr). 

b. Jeugddeelnemers t/m 14 jaar zijn zij, die op 1 januari van het kalenderjaar nog niet de vijftienjarige (15) leeftijd hebben bereikt. Zij betalen een gereduceerd tarief 

c. Jeugddeelnemers van 15 t/m 24 jaar zijn zij, die op 1 januari van het kalenderjaar vijftien (15) jaar of ouder zijn en nog niet de leeftijd van vijf en twintig jaar (25) hebben bereikt. Zij betalen een gereduceerd tarief van de jaarlijkse bijdrage voor aangesloten deelnemers 

d. Bedrijfsdeelnemers (business). 

e. Registratie deelnemers zijn deelnemers waarvoor The Links Valley de registratie met bijbehorende bijdrage aan de NGF verzorgd. Zij hebben een beperkt speelrecht. 

f. Deelnemers lidmaatschap 12 zijn zij die op 1 januari van het kalenderjaar de vijfentwintig (25) jarige leeftijd hebben bereikt. Zij hebben per kalenderjaar het speelrecht op twaalf (12) x 9 holes. Zij betalen voor deze deelname een vastgestelde bijdrage. De bijdrage van dat jaar wordt niet naar rato van het aantal nog te verstrijken gehele of gedeeltelijke kalendermaanden in dat jaar geheven, maar staat vast. 

Deelnemers genoemd onder a,b en c hebben een onbeperkt speelrecht. 

Artikel 5 Einde of schorsing van de deelname 

1. De deelname eindigt door: 

a. Overlijden van de deelnemer; 

b. Schriftelijke opzegging door de deelnemer; 

c. Beëindiging van de sponsorovereenkomst krachtens welke de deelname werd verkregen; 

d. Schriftelijke opzegging namens de Stichting Golf The Links Valley, op grond van het feit dat een deelnemer heeft opgehouden aan de vereiste van de deelname te voldoen, dan wel de verplichtingen jegens de Stichting Golf The Links Valley niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Stichting Golf The Links Valley niet gevergd kan worden de deelname te laten voortduren; 

e. Ontzetting, wanneer een deelnemer in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de Stichting Golf The Links Valley handelt of de Stichting Golf The Links Valley op onredelijke wijze benadeelt. 

2. Opzegging door de deelnemer kan slechts schriftelijk geschieden uiterlijk 4 weken voor het eind van het kalenderjaar, waarbij de financiële verplichtingen voor het gehele lopende kalenderjaar door de deelnemer moeten worden voldaan of reeds zijn voldaan. De opzegging dient te worden gezonden aan Stichting Golf The Links Valley, t.a.v. het secretariaat, Jonkheer Doctor C.J. Sandbergweg 117, 3852 PT Ermelo of 

info@thelinksvalley.nl 

3. Opzegging namens de Stichting Golf The Links Valley geschiedt door het bestuur per aangetekende brief, zulks onder vermelding van de redenen, die tot opzegging hebben geleid met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken tegen het einde van een kalenderjaar. 

4. De deelname kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de stichting redelijkerwijs niet gevergd kan worden de deelname te laten voortduren. Het bestuur kan niet besluiten tot opzegging met onmiddellijke ingang, dan na de betreffende deelnemer in de gelegenheid te hebben gesteld zich te verweren. Van een besluit tot schorsing en/of opzegging van de deelname door de Stichting Golf The Links Valley wordt de betrokkene door het bestuur schriftelijk op de hoogte gesteld. 

In dit gedateerd schrijven worden de gronden waarop deze schorsing of opzegging is gebaseerd, omschreven en wordt de deelnemer in kennis gesteld van de beroepsmogelijkheid. Tegen een schorsing of opzegging kan de betrokkene binnen één maand schriftelijk beroep aantekenen bij het bestuur van Stichting Golf The Links Valley. Na het verstrijken van deze beroepstermijn wordt het besluit tot schorsing of opzegging geacht definitief te zijn. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft een schorsing van kracht. 

5. Ontzetting uit de deelname geschiedt door het bestuur. 

6. Wanneer de deelname in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd 

7. Het huishoudelijk reglement bevat nadere voorschriften inzake het beroep als bedoeld in lid 4 van dit artikel. De Stichting Golf The Links Valley geeft de deelnemer tevens te kennen dat het bekend en akkoord is met, en zich zal gedragen naar alle van belang zijnde bepalingen en regelingen die door het bestuur zijn vastgesteld of van toepassing verklaard. 

Artikel 6 Bestuur van de Stichting Golf The Links Valley 

Artikel 6.1 De voorzitter en secretaris/penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur hetwelk in spoedeisende en algemene gevallen kan beslissen. 

Artikel 6.2 De voorzitter en secretaris/penningmeester vertegenwoordigen zoveel mogelijk de Stichting Golf The Links Valley op officiële bijeenkomsten. 

Artikel 6.3 De secretaris/penningmeester voert de correspondentie uit naam van de Stichting Golf The Links Valley. Hij/zij is verplicht van alle uitgaande stukken een kopie te houden. De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en kan deze taak delegeren 

Het bestuur besluit bij gewone meerderheid. Bij het ontstaan van een (of meer) vacatures in het bestuur, zal het bestuur binnen 2 maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolgers (artikel 4 lid 3 van de statuten). 

Artikel 7 Orde- en tuchtmaatregelen van het bestuur 

Het bestuur kan in daartoe geëigende gevallen aan een deelnemer dat handelt in strijd met de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de Stichting Golf The Links Valley of die zich niet gedraagt naar de besluiten die het bestuur krachtens de statuten of ingevolge opdracht heeft genomen, dan wel in strijd handelt met de golfregels, reglementen en/of ordemaatregelen van de Stichting Golf The Links Valley of NGF, een maatregel opleggen. 

1. De maatregel kan bestaan uit een waarschuwing of een berisping, dan wel een boete. 

2. De maatregel wordt schriftelijk aan de deelnemer medegedeeld. 

3. Bij wanbetaling van een opgelegde boete kan het bestuur overgaan tot ontzetting van de deelnemer. 

4. Schorsing. Indien naar de mening van het bestuur in de gevallen bedoeld in artikel 7 van dit reglement, een maatregel ontoereikend is, kan het 

bestuur overgaan tot schorsing van de deelnemer voor maximaal drie maanden. a. Gedurende de periode van schorsing beslist het bestuur over een eventuele opzegging van of ontzetting uit de deelname. b. Deelnemers die in beroep gaan tegen opzegging van of ontzetting uit de deelname zijn gedurende de beroepstermijn en de behandeling van het beroep als deelnemer geschorst. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten welke uit de deelname voortvloeien. 

Artikel 8 Jaarlijkse bijdrage 

De jaarlijkse bijdrage en de daaruit voortvloeiende betalingsplicht bestaat uit de navolgende onderdelen: 

– de jaarlijks door de Stichting Golf The Links Valley vast te stellen bijdrage; 

– de door de Nederlandse Golf Federatie voorgeschreven bijdrage per lid; 

De factuur voor de jaarlijkse bijdrage is bij vooruitbetaling verschuldigd per één januari van het volgende kalenderjaar en zal uiterlijk een maand voor het einde van het lopende kalenderjaar aan de deelnemers worden toegezonden. De bijdrage kan ineens of per kwartaal voldaan worden. De deelnemers die de jaarlijkse bijdrage of een onderdeel daarvan niet binnen de in de factuur daarvoor gestelde termijn betalen, kunnen door het bestuur worden geschorst. 

Het bestuur brengt een zodanig besluit schriftelijk ter kennis van de betreffende deelnemer. Bij niet-betaling binnen een maand nadat de betrokkene van het besluit van schorsing in kennis is gesteld kan het bestuur overgaan tot opzegging van de deelname, onverminderd de plicht van de deelnemer tot nakomen van de betalingsplicht van de jaarlijkse bijdrage en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de incasso van de betalingsplicht. Het bestuur kan bepalen welke toeslag verschuldigd is bij latere betaling en welke reductie wordt verleend. De toeslag en de reductie worden bepaald aan de hand van het renteniveau zo nodig vermeerderd met rente en incassokosten. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen dan wel een betaling in termijnen toe te staan. 

Artikel 9 Commissies 

1. Door het bestuur van de Stichting Golf The Links Valley kunnen commissies worden benoemd uit hoofde van artikel 10 van de statuten. 

Daartoe zal het bestuur na overleg met de betreffende commissie reglementen en de wijziging van de reglementen formuleren, welke reglementen bindend zijn voor de commissie. Iedere door het bestuur benoemde commissie dient binnen het op haar van toepassing zijnde reglement te handelen en verantwoording af te leggen aan het bestuur. 

2. Het bestuur kan delen van zijn taak opdragen aan commissies. Tenminste eenmaal per jaar vergadert het (dagelijks) bestuur van de commissies. 

3.Regel-handicap commissie; De leden zijn aangesteld door het bestuur van The Links Valley. De commissie functioneert conform artikel 12.4 en 12.5 van het Huishoudelijk Reglement (jan. 2018) van de Nederlandse Golf Federatie a. De RHC commissie blijft te allen tijde werkzaam onder (directe) verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Golf The Links Valley. b. Het bestuur van de Stichting Golf The links Valley is verplicht aan de ver ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen. 

4. De leden van de wedstrijdcommissie zijn aangesteld door het bestuur van The Links Valley. De commissie functioneert conform artikel 12.6 van het Huishoudelijk Reglement (jan. 2018) van de Nederlandse Golf Federatie. 

Artikel 10 Beroepsprocedure 

1.Het beroep als bedoeld in artikel 5 van dit huishoudelijk reglement geschiedt door indiening van een beroepsschrift, bevattende de redenen op grond waarvan tegen de beslissing van het bestuur wordt opgekomen. Het beroepsschrift wordt ingediend bij het secretariaat. 

2. Het bestuur stelt het beroepsschrift en haar commentaar daarop in handen van de bestuursleden van de Stichting Golf The Links Valley. 

3. De commissie stelt degene die het beroep heeft ingediend in de gelegenheid hierop een mondelinge toelichting te geven, zulks nadat zij het commentaar van het bestuur aan betrokkene heeft toegezonden. 

4. Van de statuten en vigerende reglementen zijn in het gebouw van de Stichting Golf The Links Valley aanwezig dan wel op de website van de Stichting Golf The Links Valley geplaatst zodat zij kunnen worden ingezien door de deelnemers. 

Artikel 11 In alle gevallen waarin de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur. Dit reglement treedt op 1 januari 2024 in werking en vervangt daarmee het tot genoemde datum geldende bestaande reglement waarvan de bepalingen zo nodig worden geëerbiedigd. Wijziging of aanvulling van dit reglement behoeft de goedkeuring van het bestuur van de Stichting Golf The Links Valley. 

Artikel 12 Alle aangesloten deelnemers, besturen en commissies zijn verplicht zich te houden aan de Statuten, de Reglementen en besluiten van de Nederlandse Golf Federatie. 

Het baanreglement en de plaatselijke regels zijn op de website geplaatst. Deze zijn van toepassing op eenieder die zich bevindt op het terrein van The Links Valley. 

 

Statuten Stichting Golf The Links Valley

Klik hier om de Statuten van de Stichting Golf The Links Valley te bekijken.

MyNetPay app

Wat wordt bedoeld met de MyNetPay app?

In de MyNetPay app kunt u een tegoed ‘op naam’ zetten. Dit kan met Ideal via de MyNetPay app.
De MyNetPay app draagt bij aan betalingsgesmak en door hiermee te betalen bouwt u spaarpunten op.
Deze spaarpunten kunnen worden ingezet bij bestedingen in de brasserie en golfshop. Voor de volledige informatie over het gebruik van de MyNetPay app klik hieronder.

 

Klik hier voor de algemene informatie van de MyNetPay app.