Voorwaarden en beëindiging deelname (lidmaatschap)

1. De deelname eindigt door:

a. Schriftelijke opzegging door de deelnemer;

b. Beëindiging van de sponsorovereenkomst krachtens welke de deelname werd verkregen;

c. Schriftelijke opzegging namens de Stichting Golf The Links Valley, op grond van het feit dat een deelnemer heeft opgehouden aan de vereiste van de deelname te voldoen, dan wel de verplichtingen jegens de Stichting Golf The Links Valley niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Stichting Golf The Links Valley niet gevergd kan worden de deelname te laten voortduren;

d. Overlijden van de deelnemer;

e. Ontzetting, wanneer een deelnemer in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de Stichting Golf The Links Valley handelt of de Stichting Golf The Links Valley op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging door de deelnemer kan slechts schriftelijk geschieden uiterlijk 4 weken voor het eind van het kalenderjaar, waarbij de financiële verplichtingen voor het gehele lopende kalenderjaar door de deelnemer moeten worden voldaan of reeds zijn voldaan. De opzegging dient te worden gezonden aan Stichting Golf The Links Valley, t.a.v. het secretariaat, Jonkheer Doctor C.J. Sandbergweg 117, 3852 PT Ermelo of info@thelinksvalley.nl: onder vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats, soort lidmaatschap en eventuele reden.

3. Opzegging namens de Stichting Golf The Links Valley geschiedt door het bestuur per aangetekende brief, zulks onder vermelding van de redenen, die tot opzegging hebben geleid met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken tegen het einde van een kalenderjaar.

4. De deelname kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de stichting redelijkerwijs niet gevergd kan worden de deelname te laten voortduren. Het bestuur kan niet besluiten tot opzegging met onmiddellijke ingang, dan na de betreffende deelnemer in de gelegenheid te hebben gesteld zich te verweren. Van een besluit tot schorsing en/of opzegging van de deelname door de Stichting Golf The Links Valley wordt de betrokkene door het bestuur schriftelijk op de hoogte gesteld.

In dit gedateerd schrijven worden de gronden waarop deze schorsing of opzegging is gebaseerd, omschreven en wordt de deelnemer in kennis gesteld van de beroepsmogelijkheid. Tegen een schorsing of opzegging kan de betrokkene binnen één maand schriftelijk beroep aantekenen bij het bestuur van Stichting Golf The Links Valley. Na het verstrijken van deze beroepstermijn wordt het besluit tot schorsing of opzegging geacht definitief te zijn. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft een schorsing van kracht.

5. Ontzetting uit de deelname geschiedt door het bestuur van Stichting Golf The Links Valley.

6. Wanneer de deelname in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd

7. Het huishoudelijk reglement bevat nadere voorschriften inzake het beroep als bedoeld in lid 4 van dit artikel. De Stichting Golf The Links Valley geeft de deelnemer tevens te kennen dat het bekend en akkoord is met, en zich zal gedragen naar alle van belang zijnde bepalingen en regelingen die door het bestuur zijn vastgesteld of van toepassing verklaard.